Team HiCoSTians

Raju Agarwal

Senior Most (1996-2000)

Dharmesh Kishore

Senior Most (1996-2000)

Sandeep Dixit

Senior Most (1996-2000)

Vipul Agarwal

1997-2000

Akash Agrawal

1996-2000

Amit SIngh

1999-2003

Varun Mohan

1998-2002

Rajat Maheshwari

2003-2007

Vivek Shankar

2002-2006